Event Calendar | All Events

June-2018
01 Jun 2018 - 02 Jun 2018
ISO 9001:2015 Transition Course
Fahaheel,Kuwait

29 Jun 2018 - 30 Jun 2018
ISO 9001:2015 Transition Course
Fahaheel,Kuwait

July-2018
20 Jul 2018 - 21 Jul 2018
ISO 9001:2015 Transition Course
Fahaheel,Kuwait

August-2018
03 Aug 2018 - 14 Aug 2018
NEBOSH International General Certificate (TCB)
Fahaheel,Kuwait

10 Aug 2018 - 11 Aug 2018
ISO 9001:2015 Transition Course
Fahaheel,Kuwait

September-2018
02 Sep 2018 - 06 Sep 2018
CSWIP 3.2 Sr. Welding Inspector
Fahaheel,Kuwait

09 Sep 2018 - 13 Sep 2018
CSWIP 3.1 Welding Inspector Training
Fahaheel,Kuwait

14 Sep 2018 - 15 Sep 2018
ISO 9001:2015 Transition Course
Fahaheel,Kuwait

16 Sep 2018 - 20 Sep 2018
CSWIP BGAS Painting Inspector Course
Fahaheel,Kuwait

October-2018
26 Oct 2018 - 27 Oct 2018
ISO 9001:2015 Transition Course
Fahaheel,Kuwait

November-2018
16 Nov 2018 - 29 Nov 2018
NEBOSH International General Certificate (TCB)
Fahaheel,Kuwait